Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

ΖΑΡΑΚΑΣ - ΟΙ ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - (Ο αγώνας είναι δίκαιος & θα δικαιωθεί)
Στον Ζάρακα, αδειοδοτήθηκαν πρόσφατα ΑΣΠΗΕ, στο Μπελεχέρι, στο Χιονοβούνι , στην Κοντορράχη-Σπαρτίλα-Κάρκανο και στο Γαϊδουροβούνι.12 θηριώδεις Α/Γ Χ 2ΜW έκαστη στον Κοκκινόβραχο - Χιονοβούνι
10 θηριώδεις Α/Γ Χ 3ΜW έκαστη στο Μπελεχέρι
13 Α/Γ και 8 Α/Γ Χ 900ΚW  έκαστη στην Κοντοράχη και στη Σπαρτίλα- Κάρκανο αντίστοιχα και
27 Α/Γ Χ 850 ΚW έκαστη στο Γαϊδουροβούνι.

Αυτές οι 70 ανεμογεννήτριες, αν τελικά μπουν,  θα υποβαθμίσουν ριζικά το πανέμορφο βουνό και τη σχετικά αδιατάρακτη ανά τους αιώνες περιοχή του Ζάρακα.

Με την 163/20-6-2011 απόφαση του το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου (δες την απόφαση του Περ. Συμβουλίου Πελ/σου) είχε γνωμοδοτήσει θετικά για την κατασκευή και λειτουργία αιολικού σταθμού στον Κοκκινόβραχο-Χιονοβούνι του Δήμου Μονεμβασίας, αποτελούμενου από 12 ανεμογεννήτριες τύπου Vestas ονομαστικής ισχύος 2 MW, ύψους 107 μέτρων και με διάμετρο πτερωτών 80 μέτρων και μάλιστα σε μικρή απόσταση από τον οικισμό Χάρακα που σύντομα θα κηρύσσοταν "παραδοσιακός οικισμός" και παρότι το Χιονοβούνι Ζάρακα υπάγεται στις προστατευτικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και την διατήρηση-προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας, καθώς στα βουνά της ΒΑ Λακωνίας συναντώνται διάφορα είδη αετών και άλλων αρπακτικών πτηνών, που προστατεύονται από την νομοθεσία και επιπλέον από διεθνείς συνθήκες, αποδεχόμενο τα συμπεράσματα των εκτιμήσεων της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της ειδικής ορνιθολογικης μελέτης που προσκόμισε  η ενδιαφερόμενη εταιρεία «Αρχράν Αιολική Α.Ε.».
Μια απόφαση που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων.

Από χρόνια, η υπόθεση των αιολικών στα βουνά του Ζάρακα, στον Πάρνωνα και σε άλλα βουνά της Πελοποννήσου αποτελούσε πεδίο έντονης αντιπαράθεσης, αλλά μετά από αυτό, οι καταγγελίες και οι προσφυγές, στοιβάχτηκαν σε σωρούς, όχι μόνο στο γραφείο του κ.Τατούλη, και του κ. Παπακωνσταντίνου (ο οποίος είχε υπογράαψει ωςΥπουργός ΠΕΚΑ), αλλά και στις ειδικές επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έτσι τελικά η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, αναγκάστηκε να εξετάσει το θέμα και να βγάλει αρνητική γνωμοδότηση για την κατασκευή τριών αιολικών σταθμών στις ορεινές θέσεις α) Χιονοβούνι, β) Κοντοράχη-Σπαρτίλα-Κάρκανο και γ) Γαϊδουροβούνι, απορρίπτοντας και τις τρείς σχετικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία τους.

Ήταν μια μεγάλη νίκη των κατοίκων του Ζάρακα και μια σημαντική απόφαση για την προστασία της Άγριας Φύσης και της Πολιτισμικής μας Κληρονομιάς!
Περισσότερες λεπτομέρειες για όλα αυτά, μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
"Φεύγουν τα αιολικά από τον Ζάρακα της Μονεμβασιάς"

Όμως, δυστυχώς, η χαρά δεν κράτησε πολύ.
Οι εταιρείες και στις τρεις περιπτώσεις επανήλθαν και πήραν νέες άδειες, βασισμένες σε αλλαγές της νομοθεσίας που βάσει:

α)του άρθρου 6 του ΕΠΧΣΑΑ/ΑΠΕ επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της ορνιθοπανίδας της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ ύστερα από τη σύνταξη ειδικής ορνιθολογικής μελέτης και σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις και περιορισμούς που θα καθορίζονται στην οικεία πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και 

β) του άρθρου 5 του νόμου 3937/2011 «περί διατήρησης της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»-με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 19 του ν. 1650/1986: «επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως μέσο για την προστασία του κλίματος, εφ' όσον με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα καθορίζονται στα πλαίσια της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του σταθμού, θα διασφαλίζεται η διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής» και

γ)του άρθρου 1 του ν. 3851/2010 προστέθηκαν παράγραφοι 2 και 3 στο άρθρο 1 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α`), ενσωματώνοντας στο εθνικό δίκαιο τους στόχους της Οδηγίας 2009/28, ανάγοντας παράλληλα την προστασία του κλίματος, μέσω της προώθησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., ως περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα «υψίστης» σημασίας για τη χώρα, που απέβλεπε στην παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας και στην ευθεία χρήση του ως άνω όρου «..σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης που εμπλέκονται (δηλ. σταθμίζονται) άλλα κοινωνικά συμφέροντα και δικαιώματα», βλ. σελ. 37 «National Renewable Energy action plan in the scope of Directive 2009/28/EC».

Συγκεκριμένα:
α) Με την Α.Π. οικ. 202889/ 1-11-2012 απόφαση (ΑΔΑ: Β42Χ0-ΙΨΠ) εγκρίνονται οι Περιβαλλοντικοί Όροι (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθµός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας  (ΑΣΠΗΕ)  συνολικής ισχύος 18,9 MW, στις θέσεις ΚΟΝΤΟΡΡΑΧΗ & ΣΠΑΡΤΙΛΑ -ΚΑΡΚΑΝΟ, Δήµου Μονεµβασιάς, Νοµού Λακωνίας» με  13 κα 8 Α/Γ αντίστοιχα από την εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 

β) Με την Α.Π.  οικ. 202888/1-11-2012 απόφαση (ΑΔΑ: Β42Χ0-Α3Φ) εγκρίνονται οι Περιβαλλοντικοί Όροι (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθµός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας  (ΑΣΠΗΕ)  ισχύος  22,95  MW,  στη θέση ΓΑΪΔΟΥΡΟΒΟΥΝΙ, του Δήµου Μονεµβασιάς του Νοµού Λακωνίας» με 27 Α/Γ από την εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΣΠΑΡΤΙΛΑ  & ΚΟΝΤΟΡΡΑΧΗ Α.Ε.

(Σημειωτέον πως οι εν λόγω «επενδύσεις» των εταιρειών, το 2011 εντάχθηκαν στον αναπτυξιακό νόμο από τον τότε Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Π. Ρήγα και επιχορηγούνται με το 40% της συνολικής επένδυσης (ΑΔΑ: 4Α32Φ-44). Δηλαδή 16.893.600 ευρώ από τα συνολικά 42.234.000 ευρώ τα δίνουμε αποκλειστικά εμείς οι φορολογούμενοι εξαθλιωμένοι έλληνες και δεν είναι έργο συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ. Επίσης οι εν λόγω επενδύσεις βρίσκονται εντός του εκεί καταφυγίου άγριας ζωής)

και

γ) Με την Α.Π. οικ. 197940/2-5-2012 ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ / α) ορθή επανάληψη 15-5-2012 και β) ορθή επανάληψη 27-6-2012 εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία του έργου "Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 24 MW στη θέση ΧΙΟΝΟΒΟΥΝΙ, των Δήμων Ευρώτα και Μονεμβασίας του νομού Λακωνίας" με 12 Α/Γ από την εταιρεία ΑΡΧΡΑΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε. (ΑΔΑ Β49Ψ0-ΡΝ8/Β49Θ0-ΖΝΓ/Β41Β0-Ξ4Φ),

Θα εγκατασταθούν δηλαδή,  60 ανεμογεννήτριες(Α/Γ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 65,85 MW

Φυσικά, θεωρούμε μη σύννομη την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, διότι:

οι ανωτέρω πράξεις αφορούν σε αιολικούς σταθμούς που χωροθετούνται εντός των περιοχών του δικτύου Natura με κωδικούς GR 2540001 και GR 2540007 (Ζ.Ε.Π.) και συνεργούν άμεσα και άκρως δυσμενώς με τον αιολικό σταθμό ονομαστικής ισχύος 19,8 MW στη θέση Μπελεχέρι (εκεί άρχισαν εργασίες εγκατάστασης-χωματουργικά μετά την ανάκληση της απόφασης Ε.Α. ΣτΕ 911/08, υπεβλήθη νέα αίτηση αναστολής εργασιών) ως προς τις επιπτώσεις τους στις οικείες περιοχές Natura. 
(Δείτε περισσότερα για την περίπτωση του ΑΣΠΗΕ «Μπελεχέρι»στους παρακάτω συνδέσμους: Eπεμβάσεις σε δασικές εκτάσεις για χάρη των α/γ και Οι "πράσινες θέσεις" εργασίας "κοστίζουν"!   )

Ειδικότερα ο υποσταθμός του ΑΣΠΗΕ ισχύος 24 MW στη θέση Χιονοβούνι αποτελούμενος από 12 ανεμογεννήτριες των 2 MW εκάστη,  χωροθετείται πλησίον του αιολικού σταθμού στη θέση «Μπελεχέρι» που αποτελείται από 10 ανεμογεννήτριες των 3 MW εκάστη και οι ΑΣΠΗΕ στις ορεινές θέσεις “Γαϊδουροβούνι”  με 27 ανεμογεννήτριες των  850 KV εκάστη και “Κοντοράχη” με 13 ανεμογεννήτριες των 900  KV εκάστη χωροθετούνται στην προέκταση  νοητής γραμμής μήκους δέκα χιλιομέτρων που εκτείνεται από την ορεινή θέση Μπελεχέρι και νοτιανατολικά επί των ανωτέρω κορυφογραμμών, Σημειώνεται ως  προς τις συνολικές και άμεσες επιπτώσεις  από την εγκατάσταση του ΑΣΠΗΕ στο Μπελεχέρι και τα ομοειδή έργα πλησίον του, ότι θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και ο εν λειτουργία αιολικός σταθμός 10,2 MW αποτελούμενος από 12 «αναβαθμισμένες» ανεμογεννήτριες των 850 MW έκαστη στη ορεινή θέση Ράχη Γκιώνη-Ράχη Λούτσα που βρίσκεται σε απόσταση 1.5 χιλιομέτρου  σε παράλληλη νοητή γραμμή  με το όρος Γαϊδουροβούνι. Τα αιολικά (α),(β),(γ) έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικώς, πλην όμως αυτό συνέβη κατά παράβαση του ισχύοντος κοινοτικού πλαισίου για εγκρίσεις έργων, σχεδίων και δραστηριοτήτων εντός ή πλησίον περιοχών Natura καθώς δεν έχει προηγηθεί η δέουσα εκτίμηση  των συνεπειών τους.
 
Πρόκειται για μία νεοφανή διοικητική πρακτική της αδειοδοτούσας αρχής, ήτοι να εγκρίνονται τα έργα εντός των περιοχών κοινοτικού ενδιαφέροντος και προστασίας των Οδηγιών 92/43/EOK και 79/409/ΕΟΚ δίχως να έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία του δεύτερου σταδίου του άρθρου 6 παρ. 3 της Οδηγίας 92/43 για τους οικοτόπους, δηλαδή αυτή της υποβολής και έγκρισης της μελέτης δέουσας εκτίμησης.  

Ως προς το Χιονοβούνι, (Δείτε: ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - Ιούνιος 2012 και Χαιρετισμούς από το Ζάρακα - (με πλήθος σχετικών εγγράφων)),υπεβλήθη “Τελική-επικαιροποιημένη ορνιθολογική μελέτη” στην αδειοδοτούσα αρχή περίπου οκτώ μήνες μετά την λήξη της διαδικασίας γνωμοδοτήσεων και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού με δικαίωμα υποβολής γνώμης, που εν συνεχεία διαβιβάστηκε στην Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ με το α.π. οικ. 196678/7-3-2012 έγγραφο ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ. Η διαβούλευση δεν επαναλήφθηκε μετά την υποβολή της «επικαιροποιημένης» ή «τελικής» ΕΟΜ.  
Όλες οι άλλες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες γνωμοδότησαν βάσει της απορριφθείσας αρχικής ορνιθολογικής μελέτης το δε αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ απεφάνθη δια του υπ’ αριθ. 160343/458/22-03-2012 εγγράφου του ότι : «για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα, σύμφωνα και με τις επιταγές της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ, των περιοχών Natura στην Ν-Α Λακωνία (πρόκειται περί λάθους, αφορά στην Β-Α Λακωνία), όπου και εμπίπτει ο ΑΣΠΗΕ στην θέση Χιονοβούνι (Κοκκινόβραχος), θα πρέπει η σχετική μελέτη γενικής παρακολούθησης της περιοχής του συνόλου της έκτασης της Ζ.Ε.Π. να αρχίσει τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την κατασκευή του έργου...»
Παραταύτα το έργο εγκρίθηκε, κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων.
 
Παρομοίως ως προς τους αιολικούς σταθμούς στις θέσεις “Σπαρτίλα-Κάρκανο”, “Κοντορράχη” και “Γαϊδουροβούνι” υπεβλήθη το “2ο συμπληρωματικό υπόμνημα μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων” εκ μέρους των ενδιαφερόμενων εταιρειών κατόπιν της αρχικής αρνητικής γνωμοδότησης της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ, για να απαιτήσει ομοίως η αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος δια του υπ’ αριθ. 160516/701/09-04-2012 εγγράφου της, για κάθε έργο από αυτά, μελέτη τύπου «appropriate assessment» για το σύνολο της Ζ.Ε.Π. κατά το άρθρο 6 παρ. 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.  
Οι Υ/Α ΕΠΟ για τα εν λόγω αιολικά όμως δημοσιεύθηκαν. 

Και στην περίπτωση αυτή εγκρίθηκαν τα αιολικά κατά παράβαση των κείμενων κοινοτικών διατάξεων περιβαλλοντικής προστασίας.

Επιπλέον:

Ο Χάρακας είναι παραδοσιακός οικισμός και η απόσταση πρέπει να είναι πάνω από1500 μέτρα

Ως παραδοσιακοί οικισμοί, χαρακτηρίστηκαν 11 χωριά και οικισμοί του Ζάρακα του Δήμου Μονεμβασίας, με απόφαση που υπογράφουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας και ο αναπληρωτής ΥΠΕΚΑ κ. Σηφουνάκης με το από 28/2/12 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 84ΑΑΠ/12)

Ο δ/ντής του τμήματος παραδοσιακών οικισμών της δ/νσης αρχιτεκτονικής του ΥΠΕΚΑ, κ. Γ. Γκανασούλης με έγγραφό της προς την Ε.Υ.Π.Ε./ΥΠΕΚΑ ενημερώνει: «πως από τη στιγμή που ο οκισμός του Χάρακα της Δημ. Ενότητας Ζάρακα του Δήμου Μονεμβασίας χαρακτηρίστηκε ως παραδοσιακός» και «αφού συνεκτιμήθηκε το ιδιαίτερο αξιόλογο οικιστικό τοπίο της περιοχής σε συνδυασμό με το ιδιαίτερο φυσικό της τοπίο (στο έγγραφο τονίζεται ότι ο Χάρακας περιβάλλεται από θεσμοθετημένη περιοχή NATURA), στα πλαίσια της προστασίας και ανάδειξης της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς.... έχουμε την άποψη ότι για την περιοχή του Ζάρακα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η απόσταση αιολικών εγκαταστάσεων να είναι μικρότερη της κατά κανόνα επιτρεπόμενης από παραδοσιακούς οικισμούς, δηλαδή των 1500μ. από τα όριά τους.»
Από το έγγραφο αυτό γίνεται προφανές ότι κάθε ενέργεια για την εγκατάσταση αιολικού σταθμού στο Χιονοβούνι πρέπει να παγώσει μέχρι νεωτέρας, από τη στιγμή που η άδεια εγκατάστασης με τα τοπογραφικά που δείχνουν ότι ανεμογεννήτριες του αιολικού σταθμού χωροθετούνται σε μικρότερη των 1500 μέτρων απόσταση,όπως μπορεί ο καθένας να διαπιστώσει στη φωτογραφία που ακολουθεί.Συμπερασματικά λοιπόν:
Το ΥΠΕΚΑ έχει παραβιάσει το νόμο

Α) Παράβαση του άρθρου 6 του νόμου υπ’ αριθμόν 3422/2005 (σύμβαση Άαρχους) και της Οδηγίας 2011/92/ΕΕ άρθρο 6.

Β) Παράβαση του άρθρου 6 παρ. 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και των παρ. 2 και 3.1, 3.2 του άρθρου 5 της ΚΥΑ Η.Π. 37338/1807/Ε103/2010 

Γ) Παράβαση του άρθρου 4 άρθρο 4 παρ. 2 της ΚΥΑ οικ υπ’ αριθ.104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/2006 και των αντίστοιχων διατάξεων της ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/2003

(Ενώ είχαν απορριφθεί οι ορνιθολογικές μελέτες(ΕΟΜ), οι εταιρείες επανήλθαν μετά την διαβούλευση και τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις των Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, υποβάλλοντας δήθεν «τελικές ΕΟΜ» άνευ δημοσιότητας και κατάφεραν έγκριση των περιβαλλοντικών όρων.)

Ο ΖΑΡΑΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ, ΟΠΩΣ Ο ΣΠΙΖΑΕΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

Επιπλέον όλων αυτών, κάτοικοι του Ζάρακα που ασχολούνται με το θέμα, ισχυρίζονται πως σύμφωνα με στοιχεία που θα δημοσιοποιήσουν προσεχώς, οι ΕΟΜ που  κατατέθηκαν από τις εταιρείες δεν είναι αξιόπιστες.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τις αδειοδοτήσεις αιολικών σταθμών στο Ζάρακα, έκτός από τους συνδέσμους που παραθέσαμε κατά τη ροή του κειμένου, μπορείτε επίσης να διαβάσετε και τους παρακάτω:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου